Past Workshops

 

1968 - Nebraska

1969 - Kansas

1970 - Iowa

1971 – Texas

1972 – Missouri                             

1973 – Illinois

1974 – Oklahoma                          

1975 – Minnesota

1976 – S. Dakota                           

1977 – Nebraska

1978 – Indiana                               

1979 – Iowa

1980 – Oklahoma                          

1981 – Texas

1982 – Arkansas                            

1983 – Mississippi

1984 – Minnesota                         

1985 – Texas

1986 – Indiana                               

1987 – Neb/Iowa

1988 – Missouri                             

1989 – Kentucky

1990 – Arizona                               

1991 – Ontario

1992 – Wyoming                           

1993 – Alabama

1994 – Kansas

1995 - Texas

1996 – Minnesota                         

1997 – Missouri

1998 – Missouri                             

1999 – Iowa

2000 – Louisiana                             

2001 – Idaho

2002 – Indiana                                

2003 – Arizona

2004 – Georgia                                

2005 – Iowa

2006 – KS/MO                                 

2007 – Texas

2008 – Colorado                             

2009 – Wyoming

2010 – Missouri                              

2011 – Kentucky

2012 – Mississippi                          

2013 – Tennessee

2014 – Kansas                                 

2015 – Iowa

2016 – Illinois                                  

2017 – Tennessee (50th)

2018 – South Carolina                   

2019 – Texas

2020 – Florida